Wydział Mechatroniki

Zasady dyplomowania

Wymagania formalne

Wymagania dotyczące dyplomowej pracy inżynierskiej i magisterskiej regulowane są przez:

 • Regulamin Studiów, 
 • Zarządzenie Nr 28/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
  z dnia 9 grudnia 2019 r. (m.in. układ pracy dyplomowej, wzór streszczenia pracy, oświadczenie autora, wygląd strony tytułowej, procedury antyplagiatowe oraz archiwizacja, plik do pobrania - "Zalecany format pracy"),
 • wnioski związane z pracą dyplomową (oświadczenie autora pracy dyplomowej, rejestracja pracy dyplomowej , streszczenie pracy dyplomowej, wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, wzór strony tytułowej, wniosek o zmianie promotora, na badania do pracy dyplomowej) w wersji doc są dostępne do pobrania na stronie Kolegium III

Zasady dyplomowania na kierunku mechatronika są dopełnieniem zasad i wytycznych określonych w regulaminie studiów oraz w ramowej procedurze zatwierdzania tematów prac dyplomowych obowiązującej w Kolegium III UKW.

Wymagania ogólne potwierdzające efekty kształcenia

Procedura dyplomowania zawiera m.in. ocenę i potwierdzenie kompetencji w obszarze wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Wiedza jest potwierdzona poprzez:

 • opracowanie części teoretycznej i praktycznej pracy dyplomowej,
 • zdanie egzaminu dyplomowego w postaci odpowiedzi na trzy pytania z listy zagadnień,
 • uzyskane w toku studiów oceny cząstkowe z przedmiotów realizowanych w formie wykładu.

Umiejętności są potwierdzone poprzez:

 • opracowanie części praktycznej pracy dyplomowej,
 • uzyskane w toku studiów oceny zaliczeniowe z zajęć praktycznych realizowanych w formie ćwiczeń, laboratoriów i projektów.

Kompetencje społeczne są potwierdzone poprzez:

 • opracowanie pracy dyplomowej (w przypadku prac zespołowych),
 • uzyskane w toku studiów oceny zaliczeniowe z zajęć praktycznych realizowanych zespołowo w formie ćwiczeń, laboratoriów i projektów. 

Charakter pracy

Praca dyplomowa może mieć charakter: projektowy, praktyczny, eksperymentalny oraz opisowo-analityczny.

Praca projektowa powinna zawierać projekt koncepcyjny lub wykonawczy, obejmujący m.in. założenia projektowe, metody obliczeniowe lub symulacyjne i ich wyniki, a także rysunki techniczne lub schematy.

Praca praktyczna powinna dokumentować wykonanie zaprojektowanego urządzenia, stanowiska badawczego lub opracowanego oprogramowania wraz z instrukcją wykonawczą i kodem źródłowym.

Praca eksperymentalna powinna szczegółowo prezentować metodykę zrealizowanych badań i pomiarów lub symulacji komputerowych oraz ich cząstkowe i końcowe wyniki, a także ich analizę i interpretację.

Praca opisowo-analityczna powinna być pogłębionym opracowaniem na temat zgodny z kierunkiem studiów, zawierającym rzetelne studium i analizę problematyki, opartym na literaturze naukowej i fachowej, zarówno polskiej jak i obcojęzycznej. 

Wymagania merytoryczne

Praca inżynierska niezależnie od jej charakteru powinna dokumentować praktyczną umiejętność wykorzystania zdobytej w trakcie studiów wiedzy. Może w szczególności dotyczyć:

 • wykorzystania właściwych narzędzi projektowych i obliczeniowych,
 • budowy prostych urządzeń,
 • tworzenia aplikacji komputerowych,
 • prowadzenia pomiarów lub eksperymentów komputerowych,
 • systematyzowania wiedzy o zagadnieniach praktycznych.

Praca magisterska niezależnie od jej charakteru powinna potwierdzać umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych oraz stawiania hipotez, ich krytycznej analizy i formułowania wniosków. Może w szczególności dotyczyć:

 • wykorzystania zaawansowanych narzędzi projektowych i obliczeniowych,
 • poszukiwania nowych rozwiązań technicznych,
 • budowy urządzeń,
 • prowadzenia badań eksperymentalnych i stosowania metod diagnostycznych,
 • studium literaturowego z zastosowaniem podejścia systemowego.

Praca dyplomowa może być realizowana indywidualnie lub zespołowo (forma zalecana). Prace zespołowe powinny spełniać następujące zasady:

 • zalecana liczebność zespołu to 2-3 studentów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba ta może być większa,
 • każdy członek zespołu musi mieć znaczący wkład własny w realizację pracy,
 • prace zespołowe mają jeden temat. Natomiast w spisie treści, we wstępie lub pod stosownymi fragmentami pracy należy sprecyzować indywidualny wkład każdego autora,
 • każdy członek zespołu niezależnie składa pracę dyplomową oraz zdaje egzamin dyplomowy.

 Praca dyplomowa powinna spełniać ponadto następujące wymagania:

 • jasno sformułowany cel,
 • precyzyjnie postawione zadanie i udokumentowanie jego rozwiązania,
 • wykorzystywać zasady piśmiennictwa naukowego,
 • wykorzystywać dotychczasową wiedzę zawartą w różnych źródłach.

 Przygotowanie pracy dyplomowej powinno kształtować i pogłębiać umiejętności:

 • posługiwania się wiedzą nabytą w trakcie studiów i jej wykorzystania do rozwiązania postawionego zadania,
 • samodzielnego poszukiwania i właściwego doboru materiałów źródłowych,
 • analizy i syntezy podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych,
 • prowadzenia logicznego toku wywodu,
 • posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem. 

Zatwierdzanie tematu pracy

Zasady zatwierdzania tematów prac dyplomowych wynikają z Ramowej Procedury zatwierdzania prac dyplomowych przyjętą przez Radę kolegium III UKW.

 1. Rada kierunku mechatronika przyjmuje propozycje tematów prac dyplomowych do akceptacji oraz przekazuje je do Dziekana Wydziału lub Prodziekana ds. Kształcenia. Na studiach pierwszego stopnia - nie później niż jeden semestr przed terminem ukończenia studiów, a na studiach drugiego stopnia - nie później niż na dwa semestry przed terminem ukończenia studiów.
 2. Możliwe jest także zaproponowanie tematu pracy przez studenta. Może być to także praca powstała w ramach studenckiego koła naukowego
  • temat proponowany przez studenta, po akceptacji promotora, podlega zatwierdzeniu przez radę kierunku.

Studenci podejmują decyzję o wyborze tematu pracy na początku szóstego semestru studiów stopnia I i drugiego semestru stopnia II poprzez złożenie Karty pracy dyplomowej zawierającej temat pracy, krótkie omówienie danych wyjściowych i zadań szczegółowych. Karta jest akceptowana przez promotora pracy. 

Procedura oraz przebieg obrony pracy

Przebieg pracy dyplomowej obejmuje:

 1. Krótka (5-6 min.) prezentacja części praktycznej pracy (program komputerowy, projekt, urządzenie techniczne itp.).
 2. Egzamin dyplomowy:
  1. egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym; w przypadku osób niepełnosprawnych dopuszcza się inną formę tego egzaminu,
  2. zakres egzaminu dyplomowego obejmuje treści programowe przedmiotów podstawowych i kierunkowych, które były realizowane w ramach programów nauczania oraz planu studiów na poszczególnych kierunkach studiów,
  3. szczegółowe zagadnienia na egzamin dyplomowy mogą zostać udostępnione studentom przed planowanym terminem obrony.