Wydział Mechatroniki

Współpraca

Wydział Mechatroniki, który sprawuje opiekę nad kierunkiem mechatronika współpracuje z wieloma instytucjami i zakładami pracy otoczenia społeczno-gospodarczego i ma charakter nieformalny, jak i formalny, oparty o podpisane listy intencyjne, porozumienia oraz umowy o współpracy z przedsiębiorstwami z branż związanych z mechatroniką. Dotyczy to prac badawczo-rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw, realizacji praktyk studenckich, wizyt studyjnych, a także realizacji prac dyplomowych przy udziale i na potrzeby przedsiębiorstw. Studia były tworzone w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w ramach projektu Mechatronika kierunkiem przyszłości – dostosowanie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego do potrzeb rynku pracy, (2009-2014). Ich związek z otoczeniem był pogłębiany w trakcie realizacji projektu Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP (2011-2015). W ramach projektu, przy ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami, zrealizowano ponad 20 prac inżynierskich i magisterskich z zakresu mechatroniki.

Przy Wydziale działa Rada Konsultacyjna kierunku studiów mechatronika, złożona z przedstawicieli gospodarki regionu. Ścisły związek studentów mechatroniki z przedsiębiorstwami jest wspierany także przez program studiów na II stopniu - w całości jest realizowany w trybie zajęć popołudniowych, co umożliwia studia osobom już zatrudnionym. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym znajduje także odzwierciedlenie w szkoleniach i kursach prowadzonych przez pracowników Instytutu na rzecz osób z otoczenia gospodarczego i studentów - z LabView, SolidWorks oraz kursy kwalifikacyjne z komputerowych umiejętności.

Kadra akademicka kierunku współpracuje również z otoczeniem społecznym i kulturalnym poprzez udział pracowników i studentów w przedsięwzięciach, które mają na celu upowszechnianie nauki, rozwijanie zainteresowań technicznych uczniów szkół podstawowych i średnich oraz promocji kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie. Dotyczy to takich przedsięwzięć, jak: Bydgoski Festiwal Nauki, wykłady, warsztaty i pokazy dla uczniów szkół, itp.

Oferta badawcza (w tym w ramach badań zleconych, voucherów badawczych, bonów na innowację i grantów) jest opublikowana w folderze dostępnym na stronie Centrum Transferu Technologii i Innowacji UKW.

Wydział stara się rozszerzać swoją ofertę i dopasowywać ją do potrzeb rynku, stąd, po uzgodnieniach, istnieje możliwość realizacji badań spoza ww. wykazu.

Osoby, instytucje i przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą z Wydziałem Mechatroniki proszone są o kontakt z Sekretariatem Wydziału.