Wydział Mechatroniki

Misja i strategia Wydziału Mechatroniki

Misja

Dynamiczny rozwój i systematyczne poszerzanie swojego potencjału naukowego oraz oferty edukacyjnej w obszarze mechatroniki oraz jej zastosowań w badaniach naukowych i praktyce gospodarczej z obszaru dyscyplin technicznych, humanistycznych i społecznych, zgodnie z zasadą odpowiedzialności społecznej, również dzięki synergii z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz innych uczelni i instytutów badawczych, jednostkami rządowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami Bydgoszczy, regionu kujawsko-pomorskiego i państwa.

Wizja

Harmonijny rozwój wydziału  w ramach wieloprofilowego, autonomicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, uczestniczącego w nauce światowej, o silnej pozycji naukoweji prestiżu społecznym w kraju, w zgodzie z celami regionu i państwa.

Cele i zadania 

Wydział Mechatroniki, kontynuując najlepsze tradycje poprzedników i pomnażając dorobek przeszłości, podejmuje wszechstronne działania na rzecz nauki i edukacji zgodnie z potrzebami i aspiracjami obywateli oraz celami państwa. W dążeniu tym:

 • utrzymuje potencjał naukowy i prowadzi badania naukowe, uczestnicząc w światowej wymianie myśli i wartości, w poszanowaniu wolności nauki i rzetelności wiedzy,
 • łączy kształcenie specjalistów dla rynku pracy z kształceniem liderów technicznych
  i społecznych w obszarze mechatroniki i pokrewnych, na poziomie studiów inżynierskich i magisterskich,
 • zapewnia ciągły postęp techniczny, gospodarczy i społeczny dzięki opracowaniu innowacji, współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym oraz odpowiadaniu na jego potrzeby, w tym poprzez komercjalizację osiągnięć naukowych,
 • prowadzi działania upowszechniające osiągnięcia naukowe i propagujące kulturę techniczną,
 • uczestniczy w rozwoju, zwłaszcza miasta i regionu, służąc wiedzą o faktach, wartościach i sposobach działania w rozwiązywaniu najważniejszych problemów życia społecznego i gospodarczego oraz w działalności dla poprawy jakości życia mieszkańców,
 • służy miastu, regionowi i państwu jako ośrodek refleksji intelektualnej nad zmieniającą się rzeczywistością i jako ośrodek kulturotwórczy w obszarze kultury technicznej, ze szczególnym uwzględnienie analiz korzyści i zagrożeń płynących z coraz szerszego wykorzystania technologii informatycznych. 

Przyjęta koncepcja kształcenia sprzyja realizacji potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu i jest spójna z misją i celami strategicznymi na lata 2016-2020 (Uchwała Senatu UKW Nr 5/2016/2017 z 25.10. 2016). Uczelnia dąży do rozwoju w służbie obywatelom miasta regionu i kraju, podejmuje wszechstronne kroki na rzecz nauki i edukacji zgodnie z potrzebami i aspiracjami obywateli oraz celami państwa, a także przekazuje wiedzę na najwyższym poziomie, zapewniając zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych i naukowych. Prowadzi badania naukowe oraz łączy kształcenie specjalistów dla rynku pracy z kształceniem liderów społecznych, jest otwarta na potrzeby społeczeństwa i kraju, pogłębia związki z praktyką gospodarczą przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Takie kierunki działań są zgodne z celami strategicznymi Uniwersytetu:

 • zapewnianie najwyższej jakości kształcenia,
 • wzmacnianie pozycji naukowej Uniwersytetu,
 • efektywna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Przyjęta koncepcja kształcenia sprzyja realizacji potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu i jest spójna z misją i celami strategicznymi na lata 2016-2020 (Uchwała Senatu UKW Nr 5/2016/2017 z 25.10. 2016). Uczelnia dąży do rozwoju w służbie obywatelom miasta regionu i kraju, podejmuje wszechstronne kroki na rzecz nauki i edukacji zgodnie z potrzebami i aspiracjami obywateli oraz celami państwa, a także przekazuje wiedzę na najwyższym poziomie, zapewniając zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych i naukowych. Prowadzi badania naukowe oraz łączy kształcenie specjalistów dla rynku pracy z kształceniem liderów społecznych, jest otwarta na potrzeby społeczeństwa i kraju, pogłębia związki z praktyką gospodarczą przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Takie kierunki działań są zgodne z celami strategicznymi Uniwersytetu:

 • zapewnianie najwyższej jakości kształcenia,
 • wzmacnianie pozycji naukowej Uniwersytetu,
 • efektywna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.