Wydział Mechatroniki

Mechatronika

Kierunek mechatronika o profilu ogólnoakademickim w zasadniczej części oparta jest na standardach kształcenia MNiSW, obowiązujących do 2012 roku, i ulega ewolucji inspirowanej wzorcami kształcenia wypracowanymi w innych ośrodkach oraz potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego. Istotne znaczenie w rozwoju koncepcji miał także wzrost potencjału badawczego Wydziału, czego wyrazem było uzyskanie w roku 2009 uprawnień do doktoryzowania w dyscyplinie mechanika.

Biorąc pod uwagę trendy rozwojowe nowoczesnych systemów technicznych, w których kluczową rolę odgrywają informatyzacja i związane z nią mikroprocesorowe systemy automatyzacji i diagnostyki, przy doskonaleniu koncepcji kształcenia położono większy nacisk na zastosowania metod informatycznych oraz mechaniki komputerowej. Dodatkowym czynnikiem uzasadniającym to, jest ścisła współpraca kadry kierunku mechatronika z kadrą funkcjonującego inżynierskiego kierunku informatyka. Taka koncepcja kształcenia ma również bezpośrednie uzasadnienie w zasobach badawczych jednostki oraz kompetencjach kadry, realizującej badania zwłaszcza w zakresie zastosowań informatyki w mechanice materiałów, budowie maszyn, inżynierii odwrotnej, metod diagnostyki technicznej i medycznej.

Cechą wyróżniającą przyjętą koncepcję kształcenia na UKW jest nacisk na zastosowania metod informatycznych w szeroko rozumianym przemyśle wytwarzającym nowoczesne maszyny i urządzenia oraz w różnego typu placówkach eksploatujących, serwisujących lub diagnozujących układy mechatroniczne. W przypadku studiów drugiego stopnia założono, że studenci w trakcie studiów mają ścisły kontakt z praktyką, najczęściej w formie etatowego zatrudnienia w zakładach przemysłowych lub usługach. Dlatego, realizacja dydaktyki na studiach dziennych odbywa się w godzinach popołudniowych.

Kierunek studiów mechatronika I° prowadzony jest jako studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim w trybie stacjonarnym (3,5 roku, 7 semestrów, 2430 godzin) i niestacjonarnym (4 lata, 8 semestrów, 1412/1405 godzin). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżynier mechatroniki. Kształcenie prowadzone jest od semestru 3 w dwóch modułach : Mechatronika przemysłowa i produkcyjna oraz Systemy pomiarowe i diagnostyczne. Wyboru modułu dokonują studenci większością głosów za pośrednictwem aplikacji Ankieter systemu USOS.

Kierunek studiów mechatronika II° prowadzony jest w trybie stacjonarnym (1,5 roku, 3 semestry, 915 godzin). Tryb niestacjonarny (1,5 roku, 3 semestry), z uwagi na brak kandydatów, nie został otwarty. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magister mechatroniki. Kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: mechanika, mechanika i budowa maszyn, elektronika, informatyka, automatyka, robotyka, telekomunikacja. Efekty kształcenia odnoszą się do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów drugiego stopnia. Od drugiego semestru kształcenie prowadzone jest w dwóch modułach: Mechatronika przemysłowa i produkcyjna oraz Systemy pomiarowe i diagnostyczne. Wybór realizowanego modułu dokonywany jest tak samo, jak dla studiów stopnia I.